Hoe Rotterdam investeert in een duurzame stad

Door: Dirck de Kleer

Rotterdam vormde woensdag 26 oktober het decor van de klimaattop die plaatsvond in de Van Nelle-fabriek waar zo’n 1700 deelnemers op afkwamen. Dat de klimaattop uitgerekend in Rotterdam plaatsvond past bij de ambitie die Rotterdam op het gebied van duurzaamheid heeft: de stad wil het duurzame voorbeeld zijn voor andere deltasteden wereldwijd. Althans dat is de ambitie van de gemeente. In het kader van deze ambitie formuleerde zij drie overkoepelende ambities in het Programma Duurzaam: Rotterdam wil werken aan een groene, gezonde en toekomstbestendige stad, wil schonere energie tegen lagere kosten en streeft naar een sterke en innovatieve economie.

Ook in de begroting van 2017 die het College van Burgemeester en Wethouders eind september presenteerde aan de gemeenteraad wordt gesproken van een gezonder Rotterdam voor iedereen. Hoe klinken deze duurzame ambities door in de daadwerkelijke investeringen die de gemeente Rotterdam doet?

De duurzaamheid laat zich herkennen in meerdere programma’s die zijn opgenomen in de begroting voor 2017 zoals Verkeer en Vervoer, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Inrichting.

Verkeer en vervoer
Fietsgebruik in de stad stimuleren
Rotterdam wil het fietsgebruik in de stad stimuleren. In het kader hiervan stelde de gemeente Rotterdam in 2015 het Fietsplan op. Er is 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld vanuit het Investeringsfonds Rotterdam om acties te ondernemen. Dit hoopt bereikt te worden met de aanleg van meer fietspaden, meer fietstrommels en meer fietsnietjes, maar ook door de marketing van Rotterdam als fietsstad.

Stedelijke inrichting
Milieudienst (omgevingsdienst)
Rotterdam betaalt een deelnemersbijdrage van 17 miljoen euro aan de milieudienst DCMR. Deze milieudienst zorgt voor het afgeven van milieuvergunningen, het uitvoeren van controles, het begeleiden van bodemsaneringen en het laten uitvoeren van milieumetingen.

Groene daken en waterpleinen
Vooral vanwege de extra waterberging wordt er geinvesteerd in groene daken en waterpleinen. Hier is een bedrag van 18 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De aanleg van groene daken zou niet alleen maar voor meer waterberging moeten zorgen maar ook de stad Rotterdam aantrekkelijker moeten maken. De waterpleinen moeten als slimme ontwerppen van de buitenruimte naast extra waterberging de kwaliteit van de buitenruimte moeten verbeteren.

Parken en rivieren
Ook aan de natuur in Rotterdam wordt veel aandacht besteed. Rotterdam als waterstad ondersteunt hierbij voornamelijk de ecologie van rivieren. Zo wordt er 150 duizend euro besteed aan het recreatiegebied op Landgoed De Tempel, er wordt een half miljoen besteed aan het creëren van leef- en acclimatiseringsgebieden voor dieren en het verhogen van de recreatiewaarde van dit gebied in Polder de Esch en het Eiland van Brienenoord. Tot slot wordt er 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de algemene verblijfskwaliteit en ecologische waarde van de rivieroevers.
Actieplan luchtkwaliteit
In 2016 ontving de gemeente Rotterdam al een bedrag van 7,8 miljoen euro via de algemene uitkering Gemeentefonds 2016 om de luchtkwaliteit in Rotterdam te bevordering. Van dit bedrag is nog 1,5 miljoen euro over dat in 2017 verder wordt ingezet ten behoeve van de luchtkwaliteit in Rotterdam.

Ruimtelijke ontwikkeling
In samenwerking met de wereldwijd bekende econoom Jeremy Rifkin startte de gemeente Rotterdam in 2015 aan een Roadmap Next Economy die een visie, strategie en handelingsperspectief voor de komende tien jaar bevat op het terrein van energie, mobiliteit en big data. Hoewel in de begroting genoemd wordt dat de Roadmap gereed is voor gebruik, blijft onbekend wat de kosten hiervoor zijn.


Innovatiefonds

De gemeente Rotterdam is onderdeel van meerdere vennootschappen. In het kader van duurzaamheid steekt de gemeente Rotterdam 4 miljoen in het innovatiefonds dat bedoeld is om de groeipotentie van kansrijke en ‘schone’ techbedrijven te ondersteunen.

Energie

Ook blijkt uit de begroting dat de gemeente Rotterdam ervoor gekozen heeft om zorg te dragen over de inkoop van groene energie. Door de aankoop van zogenoemde ‘Garanties van Oorsprong’ kan de gemeente Rotterdam zelf richting geven aan de oorsprong van energie. Bijvoorbeeld door te kiezen voor zonne-energie, windenergie of biomassa.

Conclusie
De duurzame ambities van de gemeente Rotterdam klinken zeker door in de investeringen die zij als gemeente doen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor natuurprojecten, de stimulering van fietsgebruik en het investeren in groene daken en waterpleinen. Zij benadrukken zeker de ambitie om te werken aan een groene, gezonde en toekomstbestendige stad. Door de aankoop van zogenoemde ‘garanties van oorsprong’ laat de gemeente Rotterdam ook zien dat ze bereidwillig zijn om in de richting van schone energie te bewegen. Tot slot laat de gemeente Rotterdam met de Roadmap Next Economy zien te willen streven naar een sterke en innovatieve economie. Rotterdam is duurzaam onderweg.

 

Duurzaam ondernemen in Rotterdam

Door: Iris van der Valk en Patrick Kievit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s